06-51450576 rabadvies@gmail.com

Doorstroom en uitstroom

Indien een werknemer niet meer kan of wil functioneren binnen zijn huidige functie gaan wij samen op zoek naar een passende baan. Deze dienst kan derhalve prima worden ingezet als re-intgratie verplichting tweede spoor.

Ons motto “Ieder mens heeft potentieel en is uniek” is ook hier van toepassing.

In eerste instantie onderzoeken we de mogelijkheid om binnen het bedrijf over te ( kunnen ) gaan tot herplaatsen. Maar mocht dit niet mogelijk zijn dan gaan we op zoek naar een passende functie bij een andere werkgever. Wij geven dus inhoudelijk invulling aan een sociaal personeelsbeleid.

Op basis van een gedegen intake leren wij u als werkgever en uw werknemer ( beter ) kennen.
Veelal zijn wij bekend met de omgeving, de werkzaamheden, cultuur en zetten onze expertise in om zoveel mogelijk van Werk naar Werk te begeleiden.

Tijdens ons ontzorgingstraject begeleiden wij uw medewerker(s) bij het gericht zoeken naar en het verwerven van een passende functie elders op de arbeidsmarkt.

Daar waar wij vinden dat door bij- of omscholing om de kans op succes vergroot, zullen wij in een zo vroeg mogelijk stadium, dit aangeven.

Het ontzorgingstraject bestaat uit:

Intake
Kennismaking en uitleg traject, inventariseren reeds genomen stappen en formele beslissingen, analyseren van wensen van zowel werkgever als werknemer, competenties, blokkades en mogelijkheden.

Reactivering
Bij de werknemer weer zelfvertrouwen en motivatie opbouwen om werknemer actief en betrokken te laten solliciteren.

Beroepenoriëntatie
Samen met uw medewerker de mogelijkheden analyseren en onderzoeken, die passen bij de opleiding, ervaring en wensen van de medewerker. Daar waar nodig analyseren wij alternatieven op haalbaarheid.

Marktoriëntatie
Oriëntatie op de vacatures van de huidige arbeidsmarkt, en de daaraan gekoppelde profielen. De kans op een nieuwe werkkring vergroten naar aanleiding van vraag en aanbod.

Vacaturestrategie
Het aanleren en ondersteunen van de klant om te zoeken naar geschikte vacatures d.m.v. effectieve zoek strategieën.

Voorstel training persoonlijke effectiviteit:
Op basis van een SWOT analyse de sterke en zwakke punten van de medewerker in beeld brengen. Dit leidt in veel gevallen tot een voorstel over te gaan tot coachen ter ontwikkeling en versterking van vaardigheden.

Individuele sollicitatietraining en begeleiding
Vaardigheden m.b.t. solliciteren ontwikkelen, onderzoeken en begeleiden.

Gebruik nieuwe media stimuleren en aanleren.

De juiste brief opstellen per vacature, advertentie analyse, CV actualiseren. Onderzoek bedrijfscultuur, voorbereiden op het sollicitatiegesprek. Werk- en levenservaring analyseren met betrekking tot solliciteren.

Oefenen sollicitatie gesprek met klant naar aanleiding van een uitnodiging.

Jobhunting:
Het zoeken voor en met de werknemer naar vacatures in diverse media.

Het benaderen van bedrijven en/of organisaties waar mogelijk een passende vacature voor de medewerker zou kunnen zijn. Wij maken gebruik van opgebouwde netwerken.

Training en opleiding:
In overleg met de werkgever en werknemer bezien daar waar nodig of het wenselijk en / of noodzakelijk is over te gaan tot het inkopen van een scholing om de kansen van de klant op de arbeidsmarkt te vergroten.

Tot zover bestaat ons ontzorgingspakket uit het loslaten van het verleden en het richten va de blik op de toekomst door het inzichtelijk maken van persoonlijke kwaliteiten (wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik) en wel in relatie tot de arbeidsmarkt.

Mocht dit vorenstaande ontzorgingspakket niet leiden tot het binnen afzienbare tijd realiseren van een passende functie binnen de eigen danwel andere organisatie kunnen wij u helpen te komen tot een definitief einde aan de arbeidsrelatie door middel van een zogenaamde vaststellingsovereenkomst.

 

Een reactie:

“RAB advies levert voor mij vooral een bijdrage op het gebied van begeleiding in het vinden van een nieuwe uitdaging. RAB advies stuurt op zelfkennis en heeft voor mij een grote rol gespeeld in het realistisch stellen van doelen, zodat mijn kansen op de arbeidsmarkt zo groot mogelijk zijn. De persoonlijke en op maat gesneden begeleiding – die af en toe confronterend is – wordt steeds opbouwend gegeven. RAB advies is niet alleen mijn adviseur gebleken maar fungeerde ook als klankbord, coach en criticus. Het ontzorgingstraject heeft mij inzichten opgeleverd waar ik nu nog de voordelen van pluk. Ze werken op basis van vertrouwen en betrouwbaarheid. En zijn beslist resultaatgerichtheid”.